Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

THỰC HỌC - THỰC HÀNH - VỮNG KHỞI NGHIỆP - SÁNG TƯƠNG LAI

placeholder+image

Kế hoạch Tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023


Người đăng bài viết: HCTH

Kế hoạch Tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023

;