Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

THỰC HỌC - THỰC HÀNH - VỮNG KHỞI NGHIỆP - SÁNG TƯƠNG LAI

placeholder+image

THỜI KHÓA BIỂU


Người đăng bài viết: PĐTCTSV

LỊCH THI

Ngày Đăng Khóa Học Xem TKB Download
10/15/2023 Kế hoạch thi tốt nghiệp Khoá ngày 30.11.2023 Nhấp Xem linkDownload
5/18/2023 QĐ Công nhận TN Cao đẳng K20 và Trung cấp K21 (đợt 1) thi khóa ngày 18.5.2023 Nhấp Xem linkDownload
12/3/2022 DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THI NGÀY 15.02.2022 (TC K19 dot 1) Nhấp Xem linkDownload
11/7/2022 Kết quả thi TN khoá ngày 18.10.2022 Nhấp Xem linkDownload
4/28/2022 DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP ĐCN và QTKS K19 thi ngày 12/4/2022 Nhấp Xem linkDownload
3/30/2022 Danh sách hssv đủ điều kiện dự thi Khoá ngày 12.4.2022 Nhấp Xem linkDownload
2/8/2022 Danh sách học siinh thi tốt nghiệp Khóa 19 đợt 1 Nhấp Xem linkDownload
2/8/2022 Lịch thi tốt nghiệp Khóa 19 (đợt 1) Nhấp Xem linkDownload
5/14/2021 Lịch thi kết thúc modun đợt 1 HK II năm học 2020-2021 Nhấp Xem linkDownload
4/14/2021 Kết quả thi TN khóa ngày 25.3.2021. SV phúc khảo từ ngày 14/3 đến hết ngày 21/3 Nhấp Xem linkDownload
4/14/2021 Kết quả BVDA khóa ngày 25.3.2021. SV phúc khảo từ ngày 14/3 đến hết ngày 21/3 Nhấp Xem linkDownload
4/14/2021 Kết quả thi TN hệ TC khóa ngày 25.3.2021. SV phúc khảo từ ngày 14/3 đến hết ngày 21/3 Nhấp Xem linkDownload
2/25/2021 KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP Nhấp Xem linkDownload
2/20/2021 Danh sách HSSV thi kết thúc modun lần 2 đợt 1 HK I năm học 2020 - 2021 Nhấp Xem linkDownload
2/9/2021 Lịch thi kết thúc modun đợt 2 học kỳ I năm học 2020-2021 Nhấp Xem linkDownload
12/8/2020 Lịch thi kết thúc modun đợt 1 học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 Nhấp Xem linkDownload
11/5/2020 Điểm thi TN khóa ngày 22.10.2020 Nhấp Xem linkDownload
10/20/2020 Danh sách SV hệ CĐ dự thi tốt nghiệp khóa ngày 22.10.2020 Nhấp Xem linkDownload
10/20/2020 Danh sách HS hệ TC dự thi TN khóa ngày 22.10.2020 Nhấp Xem linkDownload
10/20/2020 Danh sách HS hệ TC dự thi TN văn hóa khóa ngày 22.10.2020 Nhấp Xem linkDownload
10/16/2020 Lịch thi tốt nghiệp khóa ngày 22/10/2020 Nhấp Xem linkDownload
9/21/2020 Lịch thi kết thúc modun đợt 2 HK II năm học 2019 - 2020 Nhấp Xem linkDownload
9/21/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc modun đợt 2 HK II sáng thứ 2 - Ca 1 Nhấp Xem linkDownload
9/21/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc modun đợt 2 HK II sáng thứ 2 - Ca 2 Nhấp Xem linkDownload
9/21/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc modun đợt 2 HK II chiều thứ 2 - Ca 1 Nhấp Xem linkDownload
9/21/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc modun đợt 2 HK II chiều thứ 2 - Ca 2 Nhấp Xem linkDownload
9/21/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc modun đợt 2 HK II sáng thứ 3 Nhấp Xem linkDownload
9/21/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc modun đợt 2 HK II chiều thứ 3 - Ca 1 Nhấp Xem linkDownload
9/21/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc modun đợt 2 HK II chiều thứ 3 - Ca 2 Nhấp Xem linkDownload
9/21/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc modun đợt 2 HK II sáng thứ 4 Nhấp Xem linkDownload
9/21/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc modun đợt 2 HK II chiều thứ 4 Nhấp Xem linkDownload
9/18/2020 Lịch thi kết thúc đợt 2 học kỳ I năm học 2019-2020 Nhấp Xem linkDownload
9/18/2020 KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG KHÓA 17 VÀ CÁC KHÓA THI LẠI Nhấp Xem linkDownload
8/18/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc sáng thứ 3 ngày 18/8/2020 - ca 2 Nhấp Xem linkDownload
8/18/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc chiều thứ 3 ngày 18/8/2020 - ca 1 Nhấp Xem linkDownload
8/18/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc chiều thứ 3 ngày 18/8/2020 - ca 2 Nhấp Xem linkDownload
8/18/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc sáng thứ 4 ngày 19/8/2020 - ca 1 Nhấp Xem linkDownload
8/18/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc sáng thứ 4 ngày 19/8/2020 - ca 2 Nhấp Xem linkDownload
8/18/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc chiều thứ 4 ngày 19/8/2020 - ca 1 Nhấp Xem linkDownload
8/18/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc chiều thứ 4 ngày 19/8/2020 - ca 2 Nhấp Xem linkDownload
8/18/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc sáng thứ 5 ngày 19/8/2020 - ca 1 Nhấp Xem linkDownload
8/18/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc sáng thứ 5 ngày 20/8/2020 - ca 2 Nhấp Xem linkDownload
8/18/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc chiều thứ 5 ngày 20/8/2020 - ca 1 Nhấp Xem linkDownload
8/18/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc chiều thứ 5 ngày 20/8/2020 - ca 2 Nhấp Xem linkDownload
8/18/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc sáng thứ 6 ngày 21/8/2020 - ca 1 Nhấp Xem linkDownload
8/18/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc sáng thứ 6 ngày 21/8/2020 - ca 2 Nhấp Xem linkDownload
8/18/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc chiều thứ 6 ngày 21/8/2020 - ca 1 Nhấp Xem linkDownload
8/18/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc chiều thứ 6 ngày 21/8/2020 - ca 2 Nhấp Xem linkDownload
8/18/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc tối thứ 6 ngày 21/8/2020 Nhấp Xem linkDownload
8/18/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc sáng thứ 7 ngày 22/8/2020 - ca 1 Nhấp Xem linkDownload
8/18/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc sáng thứ 7 ngày 22/8/2020 - ca 2 Nhấp Xem linkDownload
8/18/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc chiều thứ 7 ngày 22/8/2020 - ca 1 Nhấp Xem linkDownload
8/18/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc chiều thứ 7 ngày 22/8/2020 - ca 2 Nhấp Xem linkDownload
8/18/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc sáng chủ nhật, ngày 23/8/2020 - ca 1 Nhấp Xem linkDownload
8/18/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc sáng chủ nhật, ngày 23/8/2020 - ca 2 Nhấp Xem linkDownload
8/12/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc chiều thứ 2 ngày 17/8/2020 - ca 1 Nhấp Xem linkDownload
8/12/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc chiều thứ 2 ngày 17/8/2020 - ca 2 Nhấp Xem linkDownload
8/12/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc sáng thứ 3 ngày 18/8/2020 - ca 1 Nhấp Xem linkDownload
8/11/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc sáng thứ 2 ngày 17/8/2020 - ca 1 Nhấp Xem linkDownload
8/11/2020 Danh sách HSSV thi kết thúc sáng thứ 2 ngày 17/8/2020 - ca 2 Nhấp Xem linkDownload
8/7/2020 Lịch thi kết thúc modun đợt 1 HK II năm học 2019 - 2020 Nhấp Xem linkDownload
7/7/2020 Danh sách công nhận kết quả thi tốt nghiệp khóa ngày 24/6/2020 hệ Cao đẳng Nhấp Xem linkDownload
7/7/2020 Danh sách công nhận kết quả thi tốt nghiệp khóa ngày 24/6/2020 hệ Trung cấp Nhấp Xem linkDownload
7/7/2020 Danh sách công nhận kết quả thi tốt nghiệp khóa ngày 24/6/2020 và bảo vệ Đồ án Nhấp Xem linkDownload
6/19/2020 Danh sách HSSV dự thi TN môn GD chính trị khóa ngày 24.6.2020 Nhấp Xem linkDownload
6/19/2020 Danh sách HSSV dự thi TN môn Lý thuyết THNN khóa ngày 24.6.2020 Nhấp Xem linkDownload
6/19/2020 Danh sách SV dự thi TN môn Thực hành NN khóa ngày 24.6.2020 Nhấp Xem linkDownload
6/19/2020 Danh sách HS dự thi TN môn Thực hành NN khóa ngày 24.6.2020 Nhấp Xem linkDownload
6/16/2020 Danh sách học sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp khóa ngày 24/6/2020 Nhấp Xem linkDownload
6/16/2020 Lịch thi tốt nghiệp khóa ngày 24/6/2020 Nhấp Xem linkDownload
6/15/2020 Danh sách sinh viên cao đẳng đủ điều kiện thi tốt nghiệp Nhấp Xem linkDownload
;