Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

THỰC HỌC - THỰC HÀNH - VỮNG KHỞI NGHIỆP - SÁNG TƯƠNG LAI

placeholder+image

THỜI KHÓA BIỂU


Người đăng bài viết: PĐTCTSV

HỆ TRUNG CẤP

Tháng Khóa Học Xem TKB Download
7 Nghề May thời trang (điều chỉnh) Nhấp Xem linkDownload
7 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (DLA,XDU,CĐT) Nhấp Xem linkDownload
7 KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ (OTO, MAY) Nhấp Xem linkDownload
7 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ (ĐCN, TCN) Nhấp Xem linkDownload
7 KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP (KTO,QTM,NTS,KSA) Nhấp Xem linkDownload
7 LỚP TC KHÓA 23 (KTML&ĐHKK - TTGDTX) Nhấp Xem linkDownload
6 LỚP TC KHÓA 23 (KTML&ĐHKK - TTGDTX) điều chỉnh Nhấp Xem linkDownload
6 Nghề Công nghệ ô tô (điều chỉnh) Nhấp Xem linkDownload
6 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (DLA,XDU,CĐT) Nhấp Xem linkDownload
6 KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ (OTO, MAY) Nhấp Xem linkDownload
6 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ (ĐCN, TCN) Nhấp Xem linkDownload
6 KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP (KTO,QTM,NTS,KSA) Nhấp Xem linkDownload
6 LỚP TC KHÓA 23 (KTML&ĐHKK - TTGDTX) Nhấp Xem linkDownload
5 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (DLA,XDU,CĐT) Nhấp Xem linkDownload
5 KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ (OTO, MAY) Nhấp Xem linkDownload
5 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ (ĐCN, TCN) Nhấp Xem linkDownload
5 KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP (KTO,QTM,NTS,KSA) Nhấp Xem linkDownload
5 LỚP TC KHÓA 23 (KTML&ĐHKK - TTGDTX) Nhấp Xem linkDownload
5 VĂN HÓA 4 MÔN KHÓA 22 (HKIII-NH 2023-2024) Nhấp Xem linkDownload
5 VĂN HÓA 4 MÔN KHÓA 23 (HKII NH 2023-2024) TỪ THÁNG 5/2024 ĐẾN THÁNG 9/2024 Nhấp Xem linkDownload
4 Nghề Kỹ thuật máy lạnh và DHKK (điều chỉnh) Nhấp Xem linkDownload
4 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (điều chỉnh nghề XDU) Nhấp Xem linkDownload
4 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (DLA,XDU,CĐT) Nhấp Xem linkDownload
4 KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ (OTO, MAY) Nhấp Xem linkDownload
4 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ (ĐCN, TCN) Nhấp Xem linkDownload
4 KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP (KTO,QTM,NTS,KSA) Nhấp Xem linkDownload
4 LỚP TC KHÓA 23 (KTML&ĐHKK - TTGDTX) Nhấp Xem linkDownload
4 VĂN HÓA 4 MÔN KHÓA 22 (HKII-NH 2023-2024) Nhấp Xem linkDownload
3 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (DLA,XDU,CĐT, HAN) Nhấp Xem linkDownload
3 KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ (OTO, MAY) Nhấp Xem linkDownload
3 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ (ĐCN, TCN) Nhấp Xem linkDownload
3 KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP (KTO,QTM,NTS,KSA) Nhấp Xem linkDownload
3 LỚP TC KHÓA 23 (KTML&ĐHKK - TTGDTX) Nhấp Xem linkDownload
2 TỔ CÔNG NGHỆ Ô TÔ (Điều chỉnh) Nhấp Xem linkDownload
2 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (DLA,XDU,CĐT, HAN) Nhấp Xem linkDownload
2 KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ (OTO, MAY) Nhấp Xem linkDownload
2 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ (ĐCN, TCN) Nhấp Xem linkDownload
2 KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP (KTO,QTM,NTS,KSA) Nhấp Xem linkDownload
2 LỚP TC KHÓA 23 (KTML&ĐHKK - TTGDTX) Nhấp Xem linkDownload
3 VĂN HÓA 4 MÔN KHÓA 22 (HKII-NH 2023-2024) Nhấp Xem linkDownload
1 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (điều chỉnh nghề XDU) Nhấp Xem linkDownload
1 LỊCH GIẢNG DẠY HỆ TRUNG CẤP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH (KHÓA 23) Nhấp Xem linkDownload
1 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (DLA,XDU,CĐT, HAN) THÁNG 01/2024 Nhấp Xem linkDownload
1 KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ (OTO, MAY) THÁNG 01/2024 Nhấp Xem linkDownload
1 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ (ĐCN, TCN) THÁNG 01/2024 Nhấp Xem linkDownload
1 KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP (KTO,QTM,NTS,KSA) THÁNG 01/2024 Nhấp Xem linkDownload
1 LỚP TC KHÓA 23 (KTML&ĐHKK - TTGDTX) Nhấp Xem linkDownload
12 KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP (KTO,QTM,NTS,KSA) điều chỉnh Nhấp Xem linkDownload
11 VĂN HÓA 4 MÔN KHÓA 23 điều chỉnh (HKI-NH 2023-2024) Nhấp Xem linkDownload
12 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (DLA,XDU,CĐT, HAN) Nhấp Xem linkDownload
12 KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ (OTO, MAY) Nhấp Xem linkDownload
12 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ (ĐCN, TCN) Nhấp Xem linkDownload
12 KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP (KTO,QTM,NTS,KSA) Nhấp Xem linkDownload
12 VĂN HÓA 4 MÔN KHÓA 22 (HKII-NH 2023-2024) Nhấp Xem linkDownload
12 LỚP TC KHÓA 23 (KTML&ĐHKK - TTGDTX) Nhấp Xem linkDownload
11 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ (ĐCN, TCN) điều chỉnh Nhấp Xem linkDownload
11 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (DLA,XDU,CĐT, HAN) Nhấp Xem linkDownload
11 KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ (OTO, MAY) Nhấp Xem linkDownload
11 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ (ĐCN, TCN) Nhấp Xem linkDownload
11 KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP (KTO,QTM,NTS,KSA) Nhấp Xem linkDownload
11 VĂN HÓA 4 MÔN KHÓA 22 Nhấp Xem linkDownload
11 VĂN HÓA 4 MÔN KHÓA 23 Nhấp Xem linkDownload
10 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (DLA,XDU,CĐT, HAN) ĐIỀU CHỈNH Nhấp Xem linkDownload
10 KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ (OTO, MAY) điều chỉnh Nhấp Xem linkDownload
10 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ (ĐCN, TCN) điều chỉnh Nhấp Xem linkDownload
10 KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP (KTO,QTM,NTS,KSA) Nhấp Xem linkDownload
10 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ (ĐCN, TCN) Nhấp Xem linkDownload
10 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (DLA,XDU,CĐT, HAN) Nhấp Xem linkDownload
10 VĂN HÓA 4 MÔN KHÓA 22 Nhấp Xem linkDownload
10 KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ (OTO, MAY) Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 23 (TẤT CẢ CÁC NGHỀ) Nhấp Xem linkDownload
9 NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP (ĐIỀU CHỈNH) Nhấp Xem linkDownload
9 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (DLA,XDU,CĐT) Nhấp Xem linkDownload
8 VĂN HÓA 4 MÔN KHÓA 22 Nhấp Xem linkDownload
9 VĂN HÓA 4 MÔN KHÓA 22 Nhấp Xem linkDownload
9 KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ (OTO, MAY) Nhấp Xem linkDownload
9 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ (ĐCN, TCN) Nhấp Xem linkDownload
9 KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP (KTO,QTM,NTS,KSA) Nhấp Xem linkDownload
8 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (nghề Cơ điện tử) Nhấp Xem linkDownload
7 DANH SÁCH HSSV HỌC LẠI HÈ MÔN KỸ NĂNG MỀM Nhấp Xem linkDownload
8 DANH SÁCH HSSV HỌC LẠI HÈ MÔN PHÁP LUẬT Nhấp Xem linkDownload
8 LỚP TC KHÓA 22 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN NINH PHƯỚC Nhấp Xem linkDownload
7 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (DLA,XDU,CĐT) Nhấp Xem linkDownload
7 LỚP TC KHÓA 22 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN NINH PHƯỚC Nhấp Xem linkDownload
7 KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ (OTO, MAY) Nhấp Xem linkDownload
7 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ (ĐCN, TCN) Nhấp Xem linkDownload
7 KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP (KTO,QTM,NTS,KSA) Nhấp Xem linkDownload
7 VĂN HÓA 4 MÔN KHÓA 22 Nhấp Xem linkDownload
6 LỚP TC KHÓA 22 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN NINH PHƯỚC Nhấp Xem linkDownload
6 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ (ĐCN, TCN) Nhấp Xem linkDownload
6 KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ (OTO, MAY) Nhấp Xem linkDownload
6 VĂN HÓA 4 MÔN KHÓA 22 Nhấp Xem linkDownload
6 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (DLA,XDU,CĐT) Nhấp Xem linkDownload
6 KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP (KTO,QTM,NTS,KSA) Nhấp Xem linkDownload
5 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (DLA,XDU,CĐT,HAN) Nhấp Xem linkDownload
5 QĐ Công nhận TN Cao đẳng K20 và Trung cấp K21 (đợt 1) thi khóa ngày 18.5.2023 Nhấp Xem linkDownload
5 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ (ĐCN, TCN) Nhấp Xem linkDownload
5 KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ (OTO, MAY) Nhấp Xem linkDownload
5 KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP (KTO,QTM,NTS,KSA) Nhấp Xem linkDownload
5 LỚP TC KHÓA 22 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN NINH PHƯỚC Nhấp Xem linkDownload
5 VĂN HÓA 4 MÔN KHÓA 22 Nhấp Xem linkDownload
4 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (điều chỉnh nghề XDU) Nhấp Xem linkDownload
3 VĂN HÓA 4 MÔN KHÓA 22 Nhấp Xem linkDownload
4 VĂN HÓA 4 MÔN KHÓA 22 Nhấp Xem linkDownload
4 LỚP QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN KHÓA 22 (NINH PHƯỚC) Nhấp Xem linkDownload
4 KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP (KSA, NTS, QTM, KTO) Nhấp Xem linkDownload
4 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (DLA, HAN, CĐT, XDU) Nhấp Xem linkDownload
4 KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ (CNOTO, MAY) Nhấp Xem linkDownload
4 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ (ĐCN, TCN) Nhấp Xem linkDownload
3 KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP (KSA, NTS, QTM, KTO) Nhấp Xem linkDownload
3 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (DLA, HAN, CĐT, XDU) Nhấp Xem linkDownload
3 KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ (OTO, MAY) Nhấp Xem linkDownload
3 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ (ĐCN, TCN) Nhấp Xem linkDownload
2 HỆ TRUNG CẤP - KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP Nhấp Xem linkDownload
2 HỆ TRUNG CẤP - KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ Nhấp Xem linkDownload
2 HỆ TRUNG CẤP - KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG Nhấp Xem linkDownload
2 HỆ TRUNG CẤP - KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ Nhấp Xem linkDownload
1 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (DLA, CĐT, XDU, HAN) Nhấp Xem linkDownload
1 KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP (NTS,KSA,KTO,QTM) Nhấp Xem linkDownload
1 KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ (CNOTO, MAY) Nhấp Xem linkDownload
1 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ (ĐCN, TCN) Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 22 (BỔ SUNG) Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 21 (BỔ SUNG) Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 22 Nhấp Xem linkDownload
3 DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THI NGÀY 15.02.2022 (TC K19 dot 1) Nhấp Xem linkDownload
11 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
11 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
11 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 22 Nhấp Xem linkDownload
11 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 (VĂN HÓA 4 MÔN) Nhấp Xem linkDownload
10 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 22 (điều chỉnh) Nhấp Xem linkDownload
10 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
10 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
10 HỆ TRUNG CẤP K20 (VĂN HÓA 4 MÔN) Nhấp Xem linkDownload
10 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 22 Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 22 (Điều chỉnh) Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ TRUNG CẤP K21 MÔN BVMT (HỌC LẠI) Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 (VĂN HÓA 4 MÔN) Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
8 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
8 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
8 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 (VĂN HÓA 4 MÔN) Nhấp Xem linkDownload
7 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
7 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
7 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 (HỌC VĂN HÓA 4 MÔN) Nhấp Xem linkDownload
6 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
6 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
6 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 (HỌC VĂN HÓA 4 MÔN) Nhấp Xem linkDownload
5 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
5 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
5 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 (HỌC VĂN HÓA 4 MÔN) Nhấp Xem linkDownload
4 DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP ĐCN và QTKS K19 thi ngày 12/4/2022 Nhấp Xem linkDownload
4 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
4 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
4 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 21 (HỌC VĂN HÓA 4 MÔN) Nhấp Xem linkDownload
4 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 (HỌC VĂN HÓA 4 MÔN) Nhấp Xem linkDownload
3 Danh sách hssv đủ điều kiện dự thi Khoá ngày 12.4.2022 Nhấp Xem linkDownload
3 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
3 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
3 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 (HỌC BÙ THỰC HÀNH ) Nhấp Xem linkDownload
3 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 (HỌC VĂN HÓA 4 MÔN ) Nhấp Xem linkDownload
2 Danh sách học siinh thi tốt nghiệp Khóa 19 đợt 1 Nhấp Xem linkDownload
2 Lịch thi tốt nghiệp Khóa 19 (đợt 1) Nhấp Xem linkDownload
2 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 (HỌC BÙ THỰC HÀNH ) Nhấp Xem linkDownload
2 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
2 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
2 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 (HỌC BÙ THỰC HÀNH ) Nhấp Xem linkDownload
2 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 (VĂN HÓA 4 MÔN) Nhấp Xem linkDownload
1 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 (VĂN HÓA 4 MÔN) Nhấp Xem linkDownload
1 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 (HỌC BÙ THỰC HÀNH ) Nhấp Xem linkDownload
1 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 (HỌC BÙ THỰC HÀNH ) Nhấp Xem linkDownload
1 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
1 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
11 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
11 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
11 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
10 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 21 (ĐIỀU CHỈNH) Nhấp Xem linkDownload
10 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
10 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
10 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
5 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
5 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
4 Kết quả thi TN hệ TC khóa ngày 25.3.2021. SV phúc khảo từ ngày 14/3 đến hết ngày 21/3 Nhấp Xem linkDownload
4 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
4 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
3 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 (Điều chỉnh) Nhấp Xem linkDownload
3 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
3 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
2 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
2 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
1 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 (ĐIỀU CHỈNH) Nhấp Xem linkDownload
1 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
1 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
11 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
11 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 (thực hiện từ 21.09.2020) Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
5 TC K19 Nhấp Xem linkDownload
5 TC Văn hoá K19 Nhấp Xem linkDownload
6 TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
8 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI VĂN HÓA NGHỀ TC K19 Nhấp Xem linkDownload
8 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
7 Danh sách công nhận kết quả thi tốt nghiệp khóa ngày 24/6/2020 hệ Trung cấp Nhấp Xem linkDownload
7 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
7 VĂN HÓA NGHỀ HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
6 Danh sách học sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp khóa ngày 24/6/2020 Nhấp Xem linkDownload
6 VĂN HÓA NGHỀ HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
;