Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

THỰC HỌC - THỰC HÀNH - VỮNG KHỞI NGHIỆP - SÁNG TƯƠNG LAI

placeholder+image

THỜI KHÓA BIỂU


Người đăng bài viết: PĐTCTSV

HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG

Tháng Khóa Học Xem TKB Download
2 LIÊN THÔNG KHÓA 23 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Nhấp Xem linkDownload
1 LIÊN THÔNG KHÓA 23 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Nhấp Xem linkDownload
12 LIÊN THÔNG KHÓA 23 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Nhấp Xem linkDownload
11 LIÊN THÔNG KHÓA 23 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Nhấp Xem linkDownload
10 LIÊN THÔNG KHÓA 23 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Nhấp Xem linkDownload
9 LIÊN THÔNG KHÓA 23 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Nhấp Xem linkDownload
8 LIÊN THÔNG KHÓA 23 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Nhấp Xem linkDownload
7 DANH SÁCH HSSV HỌC LẠI HÈ MÔN CUNG CẤP ĐIỆN 2 Nhấp Xem linkDownload
7 LIÊN THÔNG KHÓA 23 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Nhấp Xem linkDownload
5 LIÊN THÔNG KHÓA 23 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Nhấp Xem linkDownload
6 LIÊN THÔNG KHÓA 23 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Nhấp Xem linkDownload
4 HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG KHÓA 22 (ĐIỆN CÔNG NGHIỆP) Nhấp Xem linkDownload
3 HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
1 HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
11 HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
10 HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG KHÓA 19 (thực hiện từ 21.09.2020) Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
8 HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
7 HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
6 LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐIỆN CN VÀ CN Ô TÔ - KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
5 CĐ Liên thông K19 Nhấp Xem linkDownload
;