Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

THỰC HỌC - THỰC HÀNH - VỮNG KHỞI NGHIỆP - SÁNG TƯƠNG LAI

placeholder+image

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE


Người đăng bài viết:Trường Cao Đẳng Nghề Ninh Thuận

GIỚI THIỆU

I. ĐỘI NGŨ CBVC:
STT Họ và Tên Chức vụ Trình độ
chuyên môn
1

Trần Hữu Trí
Số ĐT: 0919650822
Email: trivanson1976@gmail.com

Giám Đốc Đại học
2

Hoàng Nguyễn Quyền
Số ĐT: 0933654330
Email: quyencdnnt@gmail.com

Phó Giám Đốc Thạc Sĩ

II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm

a) Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên theo quy định;

b) Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn, phê duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình đào tạo đối với từng ngành, nghề được phép đào tạo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

c) Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh đào tạo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

d) Tổ chức các hoạt động đào tạo; kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và in phôi văn bằng, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

đ) Tuyển dụng, quản lý giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động của Trung tâm bảo đảm đủ về số lượng, phù hợp với ngành, nghề, quy mô và trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật;

e) Phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

g) Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hoạt động tài chính; có cơ chế để người học tham gia đánh giá hoạt động đào tạo, giảng viên tham gia đánh giá cán bộ quản lý, viên chức và người lao động của Trung tâm;

h) Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

i) Quyết định thành lập các tổ chức trực thuộc Trung tâm theo cơ cấu tổ chức được phê duyệt trong quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức vụ thuộc tổ chức của Trung tâm theo quy định;

k) Phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong hoạt động đào tạo về lập kế hoạch đào tạo, xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo; tổ chức giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thực tập, đánh giá kết quả học tập của người học;

l) Liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với việc làm và thị trường lao động;

m) Sử dụng nguồn thu từ hoạt động đào tạo, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Trung tâm, chi cho các hoạt động đào tạo và bổ sung nguồn tài chính của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

n) Được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, giao hoặc cho thuê cơ sở vật chất; được hỗ trợ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao theo hợp đồng đặt hàng; được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế và tín dụng theo quy định của pháp luật.

III. Địa chỉ liên hệ: Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe - Trụ sở chính - Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận – Đường 16/4 – TP. Phan Rang –Tháp Chàm. Điện thoại: 0259.3511548  

LUÔN SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT

James Doe
;