Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

THỰC HỌC - THỰC HÀNH - VỮNG KHỞI NGHIỆP - SÁNG TƯƠNG LAI

placeholder+image

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN


Người đăng bài viết: Trường Cao Đẳng Nghề Ninh Thuận

GIỚI THIỆU

I. ĐỘI NGŨ CBVC:
STT Họ và Tên Chức vụ Trình độ
chuyên môn
1

Huỳnh Ngọc Tường Vi
Số ĐT: 0903343455
Email: tuongvicnn@gmail.com

Trưởng Phòng Đại Học
2

Lê Đức Cường
Số ĐT: 0392727656
Email: cuong200383@gmail.com

Phó Trưởng Phòng Đại Học

II. Chức năng và nhiệm vụ:

1. Chức năng:

Tham mưu Hiệu trưởng thực hiện các công việc:

 - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nghề nghiệp hàng năm và dài hạn của Trường sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu giáo dục nghề nghiệp;

- Lập kế hoạch tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề;

- Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề nghiệp;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên;

- Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề nghiệp, tổng hợp đề xuất việc mua sắm vật tư đầu năm học phục vụ hoạt động giáo dục nghề nghiệp, thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng;

- Tham mưu, đề xuất và quản lý việc hợp tác với nước ngoài về đào tạo;

- Liên hệ giao dịch với khách quốc tế để phục vụ cho công tác của nhà trường và hỗ trợ các phòng, khoa… khi làm việc với các chuyên gia nước ngoài;

- Tổ chức hội thảo đánh giá các đề tài nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp giảng dạy mới, hiện đại vào trong quá trình đào tạo; tổng kết rút kinh nghiệm;

-  Là đầu mối trong công tác quản lý HS, SV, HV tham mưu và giúp việc BGH và Phó hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo về các mặt công tác như: quản lý, tuyên truyền, giáo dục toàn diện HS, SV, HV của Trường và trực tiếp giảng dạy một số môn học chung;

- Phối hợp với các khoa chuyên môn trong việc quản lý, giáo dục, rèn luyện HS, SV, HV, tổng hợp điểm, xét điều kiện thi tốt nghiệp;

- Phối hợp với các phòng, khoa để cung cấp thông tin lên Website của nhà trường;

- Tổ chức các hoạt động sinh hoạt đầu khóa;

- Lưu giữ hồ sơ HS, SV, HV;

2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch Giáo dục nghề nghiệp ngắn hạn và dài hạn hàng năm của Trường sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Lập kế hoạch và triển khai tổ chức việc xây dựng và thẩm định chương trình, giáo trình, tài liệu Giáo dục nghề nghiệp;

- Lập kế hoạch tổ chức triển khai, quản lý công tác tuyển sinh, khai giảng, tổng kết, năm học, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ Giáo dục nghề nghiệp thi theo quy định;

- Tổ chức triển khai thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng giáo dục nghề nghiệp;

- Xây dựng và phối hợp các phòng, khoa triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề, tin học, ngoại ngữ, thực tập tại doanh nghiệp cho giảng viên, giáo viên theo đúng quy định;

- Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập Giáo dục nghề nghiệp, tổng hợp đề xuất việc mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động Giáo dục nghề nghiệp, theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động Giáo dục nghề  nghiệp, thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng Nhà trường;

- Giám sát theo dõi nề nếp giảng dạy và học tập của  giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên, học viên trong và ngoài Nhà trường;

- Tham mưu, đề xuất và quản lý việc hợp tác với nước ngoài về đào tạo; nghiên cứu khoa học, chuyên giao công nghệ theo đúng quy định;

- Liên hệ giao dịch với khách quốc tế để phục vụ cho công tác của Nhà trường và hỗ trợ các phòng, khoa… khi làm việc với các chuyên gia nước ngoài.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch về giáo dục, rèn luyện đạo đức, nếp sống, sức khỏe, văn nghệ, thể thao trong HS, SV, HV, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch này;

- Chỉ đạo Ban quản lý HS, SV, HV thông qua ban cán sự lớp, tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng, kỷ luật khối HS, SV, HV;

- Quản lý ký túc xá HS, SV, HV;

- Quản lý, tổng hợp và đề xuất việc thực hiện chế độ, chính sách với HS, SV, HV;

- Lưu trữ, tổng hợp, báo cáo Hiệu trưởng và các cơ quan quản lý cấp trên về các lĩnh vực được giao;

- Tiếp nhận  HS, SV, HV trúng tuyển, giải quyết các thủ tục hành chính cho HS, SV, HV ra trường, chuyển trường, chuyển về địa phương;

- Kiên trì việc thực hiện nề nếp lên lớp của HS, SV, HV, vệ sinh lớp;

- Liên hệ với HS, SV, HV và phối hợp gia đình HS, SV, HV để giáo dục;

- Thông báo, báo cáo tình hình học tập của các lớp.

III. Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên - Trụ sở chính - Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận – Đường 16/4 – TP. Phan Rang –Tháp Chàm. Điện thoại: (0259) 3511540.  

LUÔN SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT

James Doe
;