Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

THỰC HỌC - THỰC HÀNH - VỮNG KHỞI NGHIỆP - SÁNG TƯƠNG LAI

placeholder+image

Phiếu Đăng ký dự tuyển - Sơ yếu lý lịch


Người đăng bài viết: admin

Mẫu phiếu Đăng ký dự tuyển

;