Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

THỰC HỌC - THỰC HÀNH - VỮNG KHỞI NGHIỆP - SÁNG TƯƠNG LAI

placeholder+image

THÔNG BÁO LỊCH THAM DỰ (VÒNG 2) KỲ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2023 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN


Người đăng bài viết: HCTH

THÔNG BÁO LỊCH THAM DỰ (VÒNG 2) KỲ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2023 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

;