Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

THỰC HỌC - THỰC HÀNH - VỮNG KHỞI NGHIỆP - SÁNG TƯƠNG LAI

placeholder+image

PHÒNG KHẢO THÍ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG


Người đăng bài viết:Trường Cao Đẳng Nghề Ninh Thuận

GIỚI THIỆU

I. ĐỘI NGŨ CBVC:
STT Họ và Tên Chức vụ Trình độ
chuyên môn
1

Bùi Văn Minh
Số ĐT: 0908851435
Email: minh@gmail.com

Trưởng Phòng Thạc Sĩ
2

Thiết Thị Thanh Minh
Số ĐT: 0916395718
Email: thanhminh@gmail.com

Chuyên Viên Đại Học

II. Chức năng nhiệm vụ:

1. Công tác khảo thí:

-  Căn cứ các quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tham mưu Hiệu trưởng ban hành các quy chế, quy định và giải pháp về công tác khảo thí của Trường.

-  Quản lý và sử dụng ngân hàng đề kiểm tra kết thúc mô đun, môn học; đề thi tốt nghiệp của các khoa chuyên môn theo quy định.

- Quản lý, tổ chức kiểm tra kết thúc mô đun, môn học và tổ chức thi tốt nghiệp theo qui định.

2. Công tác tự đánh giá chất lượng:

- Căn cứ các tiêu chí và tiêu chuẩn tự đánh giá chất lượng đào tạo, tự đánh giá chương trình đào tạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành để triển khai khảo sát, đánh giá toàn bộ nội dung về quá trình tổ chức dạy và học thực hiện hàng năm trong nhà trường. Xây dựng các quy trình và các bảng biểu về đánh giá chất lượng theo các tiêu chí kiểm định chất lượng làm cơ sở để các đơn vị thực hiện.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tự đánh giá chất lượng đào tạo và chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho tất cả các đơn vị trong toàn trường.

3. Công tác đảm bảo chất lượng:

- Làm Bộ phận thường trực triển khai thí điểm xây dựng mô hình hệ thống quản lý chất lượng, là đơn vị phụ trách quản lý và đảm bảo chất lượng của Trường.

- Có trách nhiệm tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thí điểm xây dựng mô hình hệ thống quản lý chất lượng của Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận.

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị phụ trách quản lý và đảm bảo chất lượng của Trường.

- Đề xuất biện pháp, giải pháp và kế hoạch điều tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, công tác quản lý, điều hành của các khoa, phòng, đơn vị trực thuộc.

- Tổ chức đánh giá chất lượng đào tạo qua kết quả kiểm tra và kết quả tốt nghiệp của học sinh, sinh viên.

-  Đánh giá khả năng tìm kiếm việc làm của học sinh, sinh viên các chuyên ngành được đào tạo sau khi tốt nghiệp đối với nhu cầu của xã hội.

- Tiếp nhận các loại đơn từ, hồ sơ, công văn… liên quan đến công tác đánh giá, điều tra, giám sát; báo cáo và tham mưu cho Hiệu trưởng về biện pháp xử lý.

- Thực hiện công tác khảo sát, tổng hợp, thống kê, lưu trữ số liệu, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của Hiệu Trưởng.

4. Tổ chức khảo sát doanh nghiệp, điều tra lần theo dấu vết người học tốt nghiệp ra trường;

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

 III. Thông tin liên hệ: Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng, đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Tấn Tài, TP. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

 Điện thoại: 0903.343455

LUÔN SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT

James Doe
;